Luke Fletcher yn galw ar Lywodraeth Cymru i hybu cymorth dementia

Mae'r Aelod dros Orllewin De Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i gynyddu'r cyllid ar gyfer gwasanaethau ôl-ddiagnostig a sefydlu arsyllfa ddata dementia i gynorthwyo'r rhai sy'n darparu gwasanaethau dementia yng Nghymru.

 

Rhwng 2007 a 2015, bu cynnydd o 45% mewn pobl â diagnosis o ddementia yng Nghymru, gyda'r cyfanswm diweddaraf yn 22,686 gyda diagnosis wedi'i gadarnhau. Mae'r amcangyfrifon gorau yn gosod y nifer o bobl sy'n byw gyda dementia yng Nghymru tua 50,000.

Dywedodd Huw Owen, Swyddog Polisi Cymdeithas Alzheimer, "roedd y pandemig yn torri ar draws gwasanaethau gofal iechyd, sy'n golygu nad oedd llawer o bobl â dementia yn gallu cael diagnosis. Ers mis Mawrth 2020, amcangyfrifir bod 30,000 o ddiagnosis ychwanegol wedi'u colli yn y DU, gan adael pobl yn methu â chael y cymorth sydd ei angen arnynt.

Rydym yn cefnogi'r alwad hon am ymchwil i offer diagnostig cywir a gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Yn ogystal, os ydych chi'n poeni am eich cof, neu am anwyliaid, ewch i alzheimers.org.uk i ddysgu mwy am ddementia, ei symptomau, a sut i gael diagnosis."

"Fy mhrofiad teulu fy hun gyda Dementia yw'r sbardun y tu ôl i'm cynnig arfaethedig" meddai Luke Fletcher AS. "Cafodd fy mam-gu, Sandra Lewis, ddiagnosis o Lewy Body Dementia, diagnosis a oedd wedi cymryd peth amser i'w gael. Fel pob math o ddementia, mae diagnosis cywir cyn gynted â phosibl yn allweddol i ofal ac ansawdd bywyd unigolyn."

Ychwanegodd Luke Fletcher AS "mae cleifion dementia a gofalwyr wedi cael eu taro'n galed gan y pandemig coronafeirws ac mae'n rhaid i ni weithredu nawr i sicrhau eu bod yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt. Rhoddwyd pwysau sylweddol ar y system gofal cymdeithasol yng Nghymru yn ystod y pandemig ac roedd gofalwyr di-dâl yn arbennig yn allweddol i sicrhau bod y system yn dal i weithredu yn ystod y cyfnod hwn ac mae rhoi'r cymorth sydd ei angen arnynt yn ffordd berffaith o ddangos diolch."

"Roedd Cynllun Gweithredu Dementia 2018-22 yn cynnwys ymrwymiad i wasanaeth sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, felly rwy'n gofyn i Lywodraeth Cymru ariannu ymchwil i ddatblygu offer diagnostig cywir i sicrhau bod pobl sy'n cael diagnosis o ddementia yn gallu cael y cymorth cywir ar unwaith ar ôl cael diagnosis."


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Jordan Griffiths
    published this page in Newyddion 2021-10-05 12:36:58 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd